söndag 14 maj 2017

Fakta om Profet-tjänsten

Jag har en annan insyn om profeter, då jag lever med en man som är en profet och vi har flera vänner som också är det.
Därför ville jag dela med mig vad en profet är för mig (inklusive bibeln)-En profet är en person som GUD utvalt till att höra Hans röst på ett sätt som inte andra oftast hör GUD.


Jer 1:5  "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken."
Jer 1:6  Men jag svarade: "O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung."
Jer 1:7  Då sade HERREN till mig: "Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig.
Jer 1:8  Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN."
Jer 1:9  Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, jag lägger mina ord i din mun.
Jer 1:10  Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera."

Patrik började höra GUD som barn.

-Vid en tidpunkt av ens liv, kanske redan sedan barnsben eller i vuxenålder uppenbarar sig GUD för personen och börjar tala om hans/hennes uppgift.

1Sa 3:7  Samuel kände ännu inte HERREN, och HERRENS ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom.
1Sa 3:8  HERREN kallade på Samuel för tredje gången, och han steg upp och gick till Eli och sade: "Här är jag, du ropade på mig." Då förstod Eli att det var HERREN som kallade på den unge pojken.
1Sa 3:9  Därför sade han till Samuel: "Gå och lägg dig, och om han ropar på dig, så säg: Tala HERRE, din tjänare hör." Och Samuel gick och lade sig på sin plats.
1Sa 3:10  Då kom HERREN och ställde sig där och ropade som förut: "Samuel! Samuel!" Samuel svarade: "Tala, din tjänare hör."
1Sa 3:11  Då sade HERREN till Samuel....

2 Mos 3:4  När HERREN såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken: "Mose! Mose!" Han svarade: "Här är jag."3:5  Då sade Gud: "Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark."
 3:6  Och han sade: "Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud." Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud.
3:7  HERREN sade: "Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande.
 3:8  Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung, det land där det bor kananeer, hetiter, amoreer, perisseer, hiveer och jebusiter.
3:9  Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig, och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem.
3:10  Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten."
3:11  Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten?"
3:12  Han svarade: "Jag är med dig. Och detta skall för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, skall ni hålla gudstjänst på detta berg."


-En profet måste lyda detta, med risk för att bli dödad av GUD själv om han/hon inte gör det.


2 Mos 4:24  Under resan hände det på ett viloställe att HERREN kom emot Mose och ville döda honom.

Patrik frågade GUD, vad som skulle ske om han inte gjorde det GUD ville. GUD svarade "då dödar jag dig"

- GUD använder profeter till att testa människors kärlek och hängivenhet till GUD:

5 Mos 13:1  Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under,
13:2  och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem",
13:3  då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.
13:4  HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.
13:5  Men den profeten eller den som har drömsyner skall dödas. Ty han predikade avfall från HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land och friköpt dig ur träldomshuset, och han ville föra dig bort från den väg som HERREN, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall skaffa bort det onda hos dig.-GUD beskyddar sina profeter, människor som föraktar dessa blir straffade av GUD:

”Rör inte mina smorda, gör inte mina profeter något ont!”
Första Krönikeboken 16:22

4 Mos 12:1  Mirjam och Aron talade illa om Mose på grund av den nubiska kvinna som han hade tagit till hustru, ty han hade tagit en nubisk kvinna till hustru.
 12:2  De sade: "Är då Mose den ende som HERREN talar genom? Talar han inte också genom oss?" Och HERREN hörde detta.
 12:3  Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden.
Num 12:4  Genast sade HERREN till Mose, Aron och Mirjam: "Gå ut, ni tre, till uppenbarelsetältet." Och de gick dit ut alla tre.
12:5  Då steg HERREN ner i en molnstod och ställde sig vid ingången till tältet. Han kallade på Aron och Mirjam, och de gick båda dit.
12:6  Och han sade: "Hör nu mina ord. Om det finns en HERRENS profet ibland er, ger jag mig till känna för honom i en syn, och talar med honom i en dröm.
12:7  Men så gör jag inte med min tjänare Mose. I hela mitt hus är han betrodd.
12:8  Jag talar ansikte mot ansikte med honom, tydligt och inte i gåtor, och han får se HERRENS gestalt. Fruktar ni då inte att tala illa om min tjänare Mose?"
 12:9  Och HERRENS vrede upptändes mot dem, och han lämnade dem.
12:10  När molnskyn drog sig tillbaka från tältet, se, då var Mirjam vit som snö av spetälska. Aron vände sig till Mirjam och såg att hon var spetälsk.

Det finns olika nivåer och typer av profeter,
De finns de som också hör med öronen.
Men alla de är under Guds försvar om någon går emot.


-Profeter har ett väldigt stort ansvar, uppgift och lidande för människor:

Hes 4:1  "Du människobarn, tag en lertavla, lägg den framför dig och rita en stad på den, nämligen Jerusalem.
4:2  Belägra den och bygg torn mot den. Kasta upp vallar mot den, håll trupper i beredskap runt den och sätt upp murbräckor mot den från alla håll.
4:3  Och tag en järnplåt och sätt upp den som en järnmur mellan dig och staden. Vänd sedan ditt ansikte mot den och håll den belägrad och anfall den. Detta skall vara ett tecken för Israels hus.
4:4  Och du skall lägga dig på vänstra sidan och lägga Israels folks missgärning på dig. Lika många dagar som du ligger så, skall du bära på deras missgärning.
4:5  Jag skall lägga deras missgärningsår på dig. De skall motsvaras av samma antal dagar, trehundranittio dagar. Så skall du bära Israels folks missgärning.
4:6  När du har fullgjort dem, skall du för andra gången lägga dig, nu på högra sidan, och bära Juda folks missgärning under fyrtio dagar, en dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år.
4:7  Mot det belägrade Jerusalem skall du vända ditt ansikte och din nakna arm, och du skall profetera mot det.
4:8  Och se, jag skall lägga bojor på dig, så att du inte kan vända dig från den ena sidan till den andra, förrän dina belägringsdagar är slut.
4:9  Tag vete, korn, bönor, linsärter, hirs och spältvete och lägg detta i samma kärl och baka bröd åt dig av det. Lika många dagar som du ligger på sidan, alltså trehundranittio dagar, skall du äta det.
 4:10  Den mat du skall äta skall vägas upp, tjugo siklar för varje dag. Du skall äta den på bestämda tider.
4:11  Och du skall dricka vatten som mätts upp, en sjättedels hin. Du skall dricka det på bestämda tider.
4:12  Du skall äta kornkakor som du har bakat på bränsle av människoavföring inför deras ögon."
4:13  HERREN tillade: "På samma sätt skall Israels barn äta sitt orena bröd bland hednafolken, dit jag skall driva bort dem."
4:14  Men jag svarade: "O, Herre, HERRE! Se, jag har aldrig blivit orenad. Från min ungdom ända tills nu har jag aldrig ätit något självdött eller ihjälrivet djur, och orent kött har aldrig kommit i min mun."
4:15  Då sade han till mig: "Se, jag ger dig kogödsel i stället för människoavföring, och du skall grädda ditt bröd över den."
4:16  Han sade vidare till mig: "Du människobarn, se, jag skall skapa brist på bröd i Jerusalem, och man skall äta bröd efter vikt och med oro, och dricka vatten efter mått och med förfäran.
4:17  De skall sakna bröd och vatten och gripas av förskräckelse, den ene efter den andre, och tyna bort i sin missgärning."

Många förstår inte det inre lidandet och bördan Patrik bär för det GUD lägger i hans hjärta, har sett honom i smärta och tårar. Det finns ett ständigt lidande i honom.

-Profeter har större favör från GUD över sina liv:

1Kon 17:20  Och han ropade till HERREN och sade: " HERRE, min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos, att hennes son dör?"
17:21  Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger och ropade till HERREN och sade: " HERRE, min Gud, låt denne pojkes själ komma tillbaka in i honom."
 17:22  HERREN hörde Elias röst, och pojkens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen.

Skulle inte GUD belöna sina tjänare?
Han älskar dom och belönar dom med det dom ber för, även att väcka döda till liv.

-Profeter har en mantel i av kraftgärningar över sina liv:

2Kon 2:8  Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade detta sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark.

2:14  Han tog Elias mantel, som hade fallit av denne, och slog på vattnet och sade: "Var är HERREN , Elias Gud?" Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor, och han gick över.

Patriks mantel är i anden, gan har fått se den några gånger.

-Profeter är ställföreträdare mellan människor och GUD, och kan rädda människors liv från GUDS dom:

2 Mos 32:9  HERREN sade ytterligare till Mose: "Jag har sett detta folk, och se, det är ett hårdnackat folk.
 32:10  Låt mig nu vara, så att min vrede kan brinna mot dem och förtära dem. Dig skall jag göra till ett stort folk."
32:11  Men Mose bönföll inför HERREN, sin Gud, och sade: " HERRE, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du har fört ut ur Egyptens land med stor kraft och stark hand?
32:12  Varför skulle egyptierna få säga: Till deras olycka har han fört ut dem för att döda dem bland bergen och utrota dem från jordens yta? Vänd dig från din glödande vrede och ångra det onda du har i sinnet mot ditt folk.
32:13  Kom ihåg Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, som du med ed vid dig själv har lovat: Jag skall göra era efterkommande lika talrika som stjärnorna på himlen, och hela det land som jag har talat om skall jag ge åt era efterkommande. De skall få det till arvedel för evigt."
32:14  Då ångrade HERREN det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk.

-En profet som inte talar det som är från GUD kommer att dö:
5 Mos 18:20  Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom tala, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.Människor kommer till profeter för att få svar på frågor:

2 Krön 18:6  Men Josafat sade: "Finns det inte längre någon HERRENS profet här, så att vi kan fråga genom honom?"

2Kon_8:8  sade kungen till Hasael: "Tag med dig gåvor och gå och möt gudsmannen och fråga HERREN genom honom, om jag skall bli frisk från denna sjukdom."

Patrik är i telefon i stort sett hela dagarna,
och det går sällan en dag utan att någon kommer hem till oss och ber om hjälp.

Förr i tiden hade man en så stor respekt för profeter att man inte kom för att be dom om hjälp utan att ha med sig en gåva:

1Sa 9:6  Men han svarade honom: "Se, i den här staden finns en gudsman. Han är högt ansedd och allt han säger, det sker. Låt oss nu gå dit. Kanske han kan säga oss vilken väg vi skall ta."
1Sa 9:7  Då sade Saul till sin tjänare: "Men om vi går dit, vad skall vi då ta med till mannen? Brödet är ju slut i vår packning och vi har inte heller någon annan gåva att ta med till gudsmannen. Eller har vi det?"
1Sa 9:8  Tjänaren svarade Saul än en gång: "Se, här har jag en fjärdedels sikel silver. Den skall jag ge gudsmannen, för att han skall säga oss vilken väg vi skall ta."


Vill tillägga att profetens jobb är att profetera, den sätter sin tid på att be och fråga Herren för dig, det minsta vi kan göra är att visa uppskattning genom en ekonomisk gåva.
Profeter är speciellt avskydda av satan (då de avslöjar deras planer och bryter dessa)
Profeter är föraktade av människor, många av GT:s profeter blev dödade,
dagens profeter vädesätts och respekteras inte till stor del på grund utav att kristi kropp lyssnat till Isebels och Ahabs andemakt.Min man, profet Patrik kollar igenom alla mina blogginlägg och frågar GUD om det finns något GUD vill att jag ska ta bort/ ändra på.Jag har i all min hast gjort detta inlägg denna morgon.
Den kan utvecklas och finslipas mycket, men detta är grunder.
Sluta att se ner på och förakta profeter, och respektera dom genom att kalla dom för profet.
För att ära och upphöja GUDS verk i och genom dom.

Är du en profet och har läst detta inlägg, får du jättegärna dela egna tankar och erfarenheter i kommentarer till inlägget.


/ Johanna Drusian


fredag 28 april 2017

GUDS nitälskan gentemot oss

Jag skulle sätta mig ner och göra läxor på datorn, men istället börjar GUDS Ande tala och uppenbara saker till mig som jag vill dela med mig av.

Välkommen in, kära vän.

Det finns en väg till GUD genom lidande.

Vet du om att GUD själv är i ett ständigt lidande, i sin kärlek och längtan efter oss?
Vi tror att vi längtar ihjäl oss efter Honom, och kan gråta och ropa efter Honom, när det i verkligheten ligger till så att:
vi älskar, därför att Han älskat oss först.
Orsaken till att vi så längtar är för att Han uppenbarat en del av sin längtan och kärlek gentemot oss,
därför längtar vi, därför älskar vi.

5 Mos 4:24  Ty YHWH, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud. 


Vad har förtärande eld med nitälskan att göra?
Att Han älskar med en sådan brinnande iver, att Han är redo att förtära i eld om någon går emot det Han håller kärt. (Ibland människan själv, genom att denne vanhelgar sig själv och går emot GUD)

Jag fick en gång smaka på en kärleksdos från pappaGUD,
det var en dag då vi var i en bönemånad i Pingstkyrkan i Sundsvall, och hade bön tre gånger om dagen. Om jag minns rätt.

Plötsligt kom Hans kärlek över mig, fyllde mig som en riktigt stor go kram,
PappaGUD går på cellnivå när Han uppenbarar sig för oss, för Han bryr sig om oss till den minsta komponent.
Jag kände hur jag höll på att explodera av Hans kärlek, det var som om att om Han fortsatt skulle jag gått upp i atomer. Jag var tvungen att be Honom att sluta.
Precis som de kramar jag får av min älskade mamma, de kan vara så hårda att det känns som man blir omformad till ett timglas... men jag älskar sådana kramar, det är ingen manipulerad fejk-kärlek,
utan kommer från hjärteroten.

Tänk att pappaGUD älskar så och mycket mer?
Ändå fick jag känna bara en liten del av Hans kärlek gentemot mig.

Man är klart en förvandlad människa efter man fått möta sådan kärlek,
och när man vet att man är älskad så mycket, så kan man inget annat än att älska tillbaka, i mitt fall,
-smärtsamt mycket.


Efteråt när jag har fått uppleva Hans kärlek, har jag kunnat börja gråta hulkande efter Honom, i min längtan efter Honom och mer av Honom.
Just då är jag säker på att Han tog emot det som en hård kärlekskram från Mig, och bara njöt.

Vi måste veta, vi människor att när GUD skapade oss, har Han lagt ner en bit av sitt hjärta i varje människa och utan dig och mig, så är inte Hans hjärta fullkomligt helt.
I sin storhet valde Han att bli svag och beroende utav oss.
Han valde en smärtans väg, för att vi ska kunna älska varandra Han och människan.

En gång satt jag på en lektion och undervisningen handlade om något som var extremt orent inför pappaGUD, jag menar vi såg på en väldigt oren film på lektionen.
Sex, mord, pengar. (Ni måste förstå att filmer ofta är kopplade till demoner som blir kvar i människor som inte avsäger sig dessa, för man öppnar upp sin själ när man ser på film)
Jag satt och led i mitt hjärta, över att behöva vara där och se på den,
så i mitt lidande, min tillfälliga smärta, vände jag mig till GUD på ett sätt jag aldrig tidigare gjort..

Jag vände mig till Honom i min nitälskan och fick ett utav mitt livs starkaste upplevelser med Honom, ja PappaGUD kom och mötte mig så enormt starkt där jag satt i lektionssalen att jag absolut inte velat vara någon annanstans här på jorden.
Du vet, Hans närvaro kom, Hans tröst som är utöver all världens tröst, och Hans kärlek.
GUD är livets källa, så när GUD kommer,
kommer livet själv.
Han är ljusets källa, så när GUD kommer,
kommer ljuset själv.
Han hade behag till min avsky mot orenhet och synd, och min nitälskan mot Honom.


Därför mina vänner, finns det en väg genom fasta till pappaGUDS hjärta.
När du avsäger dig mat i din längtan efter Honom,
så närmar vi oss pappaGUDS nivå av kärlek..
Den lidande kärleken.

Jag skriver i uppenbarelse,
när vi fastar, visar vi GUD att vi trängtar efter Honom mer än vår egen kropp trängtar efter mat, vår egen fysiska tillfredsställelse, vi är redo att lida för att få mer av Honom:
Att Han ska uppenbara sig, Hans vilja och sätta oss fria från det som plågar oss:

Fasta är ett sätt att komma närmare GUD:
- när en människa fastar så ödmjukar hon sig  (Esr 8:21)
- när vi fastar så vänder vi om till GUD (Joel 2:12,13)

Joe 2:12  Men nu, säger YHWH, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. 


- genom fasta avskiljer vi något/någon åt Herren så att GUDS vilja ska ske (Apt 14:23)
- en fastedag är en dag som är Herren till behag (Jes 58:5)
- en akt som gör vår röst hörd i höjden (Jes 58:4)

Fokuset blir  den andliga mättnaden istället för den fysiska.

Fasta är någonting vi gör av fri vilja, men det finns gånger vi hamnar i fysisk kris oplanerat och vad händer då? Då ropar vi på hjälp från GUD, då sker en akut andlig uppvaknande.

Tänk på Jona i valens buk.

Hur många gånger har inte GUD tillåtit krig, svält och katastrofer för att människan ska vända sig till GUD?

Jes 1:5  Var skall man mer slå er, då ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt.
Jes 1:6  Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår, som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja.
Jes 1:7  Ert land är en ödemark, era städer är uppbrända i eld, era åkrar förtärs i er åsyn av främlingar. En ödemark är det som efter främlingars framfart.

Upp 9:20  De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe onda andar, avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå.
Upp 9:21  Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder.Yeshuas FYSISKA nederlag blev till ANDLIG triumf.

Hela psalm 107 handlar om hur fysisk nederlag slutar i andlig triumf:

Psa 107:1  Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.
Psa 107:2  Så säger HERRENS återlösta, de som han har återlöst från fiendens hand,
Psa 107:3  de som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder.
Psa 107:4  De irrade omkring i öknen på öde stigar, de fann ingen plats där de kunde bo.
Psa 107:5  De var hungriga och törstiga, deras liv tynade bort.
Psa 107:6  Men de ropade till HERREN i sin nöd och han räddade dem ur deras trångmål.
Psa 107:7  Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo.
Psa 107:8  Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn,
Psa 107:9  ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda.

Psa 107:10  De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor,
Psa 107:11  ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den Högstes råd.
Psa 107:12  Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande, de kom på fall och hade ingen hjälpare.
Psa 107:13  Men de ropade till HERREN i sin nöd och han frälste dem ur deras trångmål.
Psa 107:14  Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga, han slet sönder deras bojor.
Psa 107:15  Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn,
Psa 107:16  ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar.

Psa 107:17  De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd.
Psa 107:18  De kände avsky för all mat och var nära dödens portar.
Psa 107:19  Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål.
Psa 107:20  Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång.
Psa 107:21  Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn.
Psa 107:22  Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel.

Psa 107:23  De som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten,
Psa 107:24  de såg HERRENS gärningar och hans under i havets djup.
Psa 107:25  Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga.
Psa 107:26  De for upp mot himlen och ner i djupen, så att de miste modet i sin olycka.
Psa 107:27  De raglade och stapplade som druckna, det var förbi med all deras vishet.
Psa 107:28  Men de ropade till HERREN i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål.
Psa 107:29  Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade.
Psa 107:30  De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville.
Psa 107:31  Må de tacka HERREN för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn,
Psa 107:32  må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter.

Psa 107:33  Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark
Psa 107:34  och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull.
Psa 107:35  Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång.
Psa 107:36  Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo.
Psa 107:37  De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd.
Psa 107:38  Han välsignade dem, och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal.
Psa 107:39  När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer,
Psa 107:40  utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar.
Psa 107:41  Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som hjordar.
Psa 107:42  De rättrådiga ser det och gläder sig, och all ondska måste tiga.
Psa 107:43  Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på HERRENS nådegärningar.
Visst är pappaGUD helt underbar? Helt fantastisk! !!
Så GOD mot oss, människors barn?


Fader, jag ber dig välsigna detta inlägg om det är Dig till behag.
Låt allt jag gör upphöja Ditt Heliga namn, YAHWEH.
Låt ditt rike utökas, låt oss besegra över all mörker i våra liv.
Låt de av mina läsare som ännu inte fått uppleva Dig och Din kärlek,
få uppleva Dig och det medan dom läser detta inlägg.
I Yeshua Ha Mashias namn. Amen.syster/ Johanna Drusian

måndag 10 april 2017

Terrorattacken i Stockholm, vad säger GUD?

Jag sitter barfota i sängen och skriver,
Patrik spelar på sin gitarr och ber för vänner från andra sidan jorden via Skype.
Vi har haft en härlig fin dag idag, med köttfärspaj, memma och den oerhört bra filmen "Ordinary people"

Men för några dagar sedan var det tårar och oro i luften.
Mina yngre systrar skulle komma hit till helgen, men resan blev inställd tack vare
terror-attacken i Stockholm C.
Oskyldigt blod har utgjutits, 4 personer och en hund förflyttades till andra sidan där ingen tid finns.
Flera fick föras till sjukhuset.

Sverige har rörts om av ett osynligt tsunami.

Det här är vardag i andra länder, men här i Sverige kom det som en kalldusch.
Något måste ske, och hur ska jag som kristen tänka kring terror attacker i Sverige som orsakas av invandring. GUD är kärlekens källa.

Bibeln är tydlig med att vi ska inte vara invandrar-fientliga!
Alla människor är lika värda. Värdefulla och högt älskade.

Jag frågade min man profet Patrik (som numera även är en privat mentor för ett antal människor och pastor i en församling) 
"Älskling, vad säger GUD om detta?"

Patrik blundar och frågar Herren
"Ja, GUD vad säger du?"

GUD svarar omedelbart och tydligt, men en hörbar röst till Patrik:
"Inte alla människor kommer in i himlen, för skulle alla släppas in,
så skulle himlen se ut precis som jorden.
Jag släpper inte in vem som helst i mitt hem, och det ska inte ni göra heller
"

Vårt hemland, Sverige, påverkas självklart av vilka som vi släpper in hit,
därför ska vi vara försiktiga och inte släppa in vem som helst.
Klart vi ska och bör fortsätta hjälpa utsatta människor från andra länder,
men det måste ske med vishet.

Det är inte GUDS vilja att någon dödas, men hur ska han kunna beskydda ett land som har avsagt sig Honom? GUD respekterar varje människas fria vilja, men utan GUD har man inte samma beskydd.
Tvärtom, tillslut kommer en dom att komma över vårt land.
Jämför länder från mellan-östern med norden.
Så blir det utan Jesus, Yeshua. Vi har korset på flaggan, men inte längre i våra hjärtan.

Det oskyldiga blodet som utgjutits påminner om en äldre händelse från ca1800 år bakåt i tiden,
då Yeshua torterades och dödades.
Han hamnade inte i några terroristers händer, utan sitt eget folks.
Han hamnade inte där för att djävulen lyckats få fast honom, utan för att GUD planerat detta sedan världens begynnelse.

Låt mig citera ett facebook-inlägg jag skrev förra året vid påsk-tid:

"Påsken, (på Hebreiska Pesach =gå förbi), handlar om Guds nåd, hur Hans dom inte kommer över oss utan istället går förbi oss genom att vi har det rätt ställt med Honom.. inte för att vi är allmänt sjyssta, kärleksfulla, goda människor, men för att vi tror på att Jesus ( hebr Yeshua = Yhwhs 'Guds' frälsning)
tog på sig varje människas synd.
Himlens portar är STORA, det betyder att man inte kommer in dit enligt människors principer utan GUDS.
Tro på Yeshua och lyd Gud så är vägen öppen för dig hela vägen in.
Bakom alla söta kycklingar färglada ägg, finns en Skapare som längtar efter en personlig, intim relation med varje människa.
Valet är mitt och ditt."


Det är den sorgligaste tiden ur det perspektivet, men också den gladaste.Mitt i sorgen växer det fram hopp.
Stockholm samlas och visar varandra kärlek,
Han dog för MIG så ja kan komma in i himlen.


Vi lever i mörka tider, men det är just nu som ljuset kommer synas starkast.
När mörkret fortsätter att växa, är du hjärtligt välkommen till vår hem-församling och känna GUDS närvaro och kärlek för dig. Se vad GUD gör mitt bland sina, när mörkret råder utanför.


/ Johanna Drusian
måndag 23 januari 2017

En felaktig bild på GUD har börjat formas bland kristna

I vår kärlekslösa värld, där brist på kärlek råder, har en felaktig bild på GUD börjat formas, där man längre inte tror på att Han kan vara arg, skrämmande och farlig.

Men tar vi bort en sida av GUD, tar vi bort en sida av sann kärlek.Igår började jag och Patrik prata om hur Israel fick möta GUD i Egypten.

vi läste ur 2 Mos 19:9-25 och 20: 18-21 och Nahum.

När GUD kom på berget, skakade hela berget, berget brann och det var ett stort täcke av moln uppe på berget. De hade fått strikta varningar om att inte komma nära berget för att inte de skulle dö. GUD talade så allt folket fick höra Hans röst.


När GUD talar så låter det som en stor härskara som talar. Ett väldigt dån (Dan 10:6)  Människorna bad Mose efter denna skräckinjagande händelse "Snälla, låt inte GUD tala hörbart mer, tala du istället, annars kommer vi att dö!"


Kristna människor känner inte igen gamla testamentets GUD som sin GUD, för de föraktar Gamla testamentet och tror att det är i princip gammalt skräp. Men står inte det att GUD är den samme igår idag och för evigt? GUD ändras aldrig (Mal 3:6) GUD var tvungen att uppenbara denna fruktansvärda sida av sig själv, för att de skulle förstå att Mose var en riktig profet som var nära en levande GUD. På samma sätt kommer i dessa dagar världens människor, snart att få se att vi vandrar med en levande GUD.. För satan har länge nog bedragit världens folk.


När jag och Patrik läste ur bibeln och spekulerade i hur människor som var med om detta regerade, hur de kändes för dom, hur berget såg ut, så kom en närvaro ner i vardagsrummet som fick oss att bäva.


Ja, det står skrivet att pappaGUD lyssnar till de som talar om Honom:


Mal 3:14  Ni har sagt: "Det är meningslöst att tjäna Gud. Vad vinner vi på att hålla hans bud och gå sörjande inför YHWH Sebaot?"

Mal 3:15  Nu prisar vi de högmodiga lyckliga. De som handlar ogudaktigt uppmuntras, de sätter Gud på prov och slipper ändå undan.
Mal 3:16  Men då talade de som fruktar YHWH med varandra, och YHWH gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar YHWH och ärar hans namn.
Mal 3:17  De skall vara mina, säger YHWH Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.
Mal 3:18  Då skall ni åter se skillnaden mellan den rättfärdige och den ogudaktige, mellan den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom.


Att möte GUD är att möta det största mäktigaste mest skräckinjagande som finns, men samtidigt är det underbart.  I en artikel där Yeshua uppenbarar sig för några som förföljde kristna:

Haroon said he was scared to death but, at the same time, felt peace—an experience that was totally new to him.*
Ett sådant möte har jag fått med YHWH några gånger och det fick vi igår.

Vi är skapade med känslor, för att GUD har känslor:

Vi människor har fått förmågan att kunna känna rädsla, bävan, respekt inte för att andemakter ska kunna skrämma oss, men för att vi ska kunna få del av denna mäktiga sida av GUD för att vi ska förstå hur stor han är, för att vi ska kunna respektera Honom och frukta Honom mer än något annat.

Mat_10:28  Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället Honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.Vi människor saknar förståelse över att det finns en ren version av varje känsla,
en sådan som inte är perverterad av mörkret.

Skräck, fruktan rädsla, bävan.. Hur kan de höra ihop med den GUDS bild vi har idag av en pappaGUD som är fullständigt kärleksfull och god? Det är samma som att säga, hur kan min biologiska pappa eller förälder, som älskar mig så mycket, kunna bli arg? Kunna visa sin auktoritet?

Det gör inte en person till en annan bara för att man visar upp en annan känsla. Hjärtat är fortfarande detsamma, kärleksfull och god. Ofta är det just kärleken för någon/något som får oss att känna att vi kan bli riktigt besviken, ledsen arg på något.


När djävulen försöker komma med skräck, fruktan, rädsla, så grundar det sig i en bottenlös hat mot människan. När GUD kommer med skräck, rädsla, fruktan så är det för att visa Hans fantastiska storhet, för att vi ska få en rätt ställning gentemot Honom och för att vi ska bli räddade från det Eviga fördärvet, Helvetet.

När vår själs fiende sänder sådana attacker mot oss, kan vi enkelt stå emot gå emot och jaga bort honom med en ännu större skräck för oss, för att Yeshua bor i oss, och vi kan förlösa blodet och GUDS eld över demonerna i Andevärlden. säga "FÖRSVINN I YESHUA NAMN!"

(Jag vet kristna personer som blivit plågade av skräck, de hade släppt in anden i sig genom att titta mycket på skräck o rysare)

Stå emot djävulen så ska han fly från er. står det i bibeln.

Vi bara var tysta här i vardagsrummet och tog emot, kände den Allsmäktiges närvaro,
Den kom mycket starkt med inte i sin fulla kraft. Då skulle vi flygit ner på golvet i bävan för Honom
och ställt oss på knäna eller lagt oss ner på magen.

En intressant bibelvers i ämnet är också att GUD la ner fruktan och skräck i alla djur för oss människor. (det är inte deras ursprungliga tillstånd gentemot oss) Efter att Noa klivit ur arken med sina söner:

1 Mos 9:2  Fruktan och skräck för er skall komma över alla djur på jorden och alla fåglar under himlen, över allt som krälar på marken och över alla fiskar i havet. De är givna i er hand.


Jag kan erkänna att jag blivit påverkad av den moderna smaklösa, sliskiga GUDS bilden,
där allt är bara god och mys och kärlek, när GUD säger till mig på skarpen " Johanna, du får INTE göra så!" då blir jag sårad i mitt själviska ego och tänker, det där kan väl inte vara min PappaGUD som talar så? Men Han gör det i kärlek, och det är vår brist på kärlek som skadat våra inre till att inte kunna ta emot tillrättavisning på ett sunt sätt.

 2 Kor 13:11  Till slut, bröder, var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall kärlekens och fridens Gud vara med er.


Om vi tar bort en fruktansvärd GUD, och förminskar Honom. Då blir inte Han längre den Allsmäktige, då är det en kamp mellan Honom och satan. Vilket det inte är!


GUD är över allting, över alla mörkrets välden, sjukdomar smärtor plågor och död. Yeshua hämtade nyckeln till död och helvetet minns du ur bibeln?
Många förstår inte det, men GUD har skapat även mörkret för att tjäna Hans vilja:

Ord 16:4  YHWH har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag.


Låt oss be en bön:


Fader, vi vill inget annat än att ha del i sanningen,
vi vill inte bli bedragna och fråntagna vår rättighet som ditt barn på något område.
Jag ber Fader att du ska uppenbara för Sveriges kristna ledare om vem du är, fullt ut på alla områden. Uppenbara dig för mig.

Jag ber och tackar för din nåd och kärlek.
Tack för att jag får frukta och bäva för dig på ett sätt som för mig närmare dig, inte längre ifrån Dig.
Du är den enda jag vill frukta.
Lär mig att frukta dig och älska Dig på djupet.


I Yeshua namn Amen.


/ Johanna D
*http://sundayadelajablog.com/jesus-appears-islamic-militants-chasing-christians-dust-storm-asks-persecute/